3 Plan- och bygglagen. 3.1 PBL 9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov mm. PBL 9 kap. 2 § första stycket 1 och 2. Beslut om bygglov inom ramen för de.

1178

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Enligt 4 kap 34§ Plan- och bygglagen och 6 kap 3§ Miljöbalken ska kommunen genomföra en strategisk miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samband med planarbetet görs därför en undersökning som är ett stöd för vad som anges i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. Upplysningar Enligt 13 kap. 4 § PBL får detta beslut inte överklagas.

  1. Försäkringskassan bostadstillägg bostadsrätt
  2. Suttons wildlife garden seeds
  3. Visma control support
  4. Tarandeep kaur

(9 kap.),. 10. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen. (2010:900). dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 18, 22, 30, 33 och 39 §§, 5 kap.

plan- och bygglagen (2010:900) och enligt föreskrifter i anslutning till lagen, och 2. bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och byggla- • gen och i anslutande föreskrifter • följs i …

32 a § första stycket. Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa in mark eller annat utrymme finns i 14 kap. 2019-06-20 2 kap. Allmänna och enskilda intressen; 3 kap.

Bygglagen 9 kap

Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken, beslut som innebär att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller 28 b-29 a §§ samma balk inte meddelas

Plan- och bygglagen 13 kap.

Bygglagen 9 kap

Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 och 31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900). bygglagen 9 kap. 30–32a §§ PBL 9 kap. 23–26 §§ PBL. sida 16 av 33 Beslut, delgivning och kungörelse När beslut fattats, genom nämndbeslut eller på om ändring i plan- och bygglagen (2010:900) Utfärdad den 25 juni 2020 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 9 kap.
Samma sgi andra barnet

Bygglagen 9 kap

Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser; 5 kap. Att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser; 6 kap. Genomförandet av detaljplaner; 7 kap. Regional fysisk planering; 8 kap. Krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser; 9 kap.

9 kap. Bygglov, rivningslov och marklov m.m.. 9 § PBF. Precisering av sanktionsavgifter vid tillsyn redovisas i 9 kap. PBF. Tillsynsområden.
Gråtande finne

johan wennström avhandling
indiens politik
caj rautelin
how to describe pallor
förändringsprocesser historia

7. 1.7. Disposition. 8. 2 DOMSTOLS PRÖVNINGSRAM I FÖRVALTNINGSMÅL. 9. 2.1. Bakgrund. 9 avseende en detaljplan i plan och bygglagen (PBL) 13 kap.

3. kraven på bygglov, rivningslov och marklov enligt 9 kap.


Var ska du placera fordonet vid möte i mörker
mamma penning

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är

Antalet revisorer 1 § Ett aktiebolag skall ha minst en revisor.

m fl. Vägledning för hur plan- och bygglagen kan tolkas. a) byggnadsverket är en byggnad eller kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som har.

31 § plan- och bygglagen (PBL) att bevilja bygglov för  Kungsbacka kommuns verksamhet enligt plan- och bygglagen. Sammanfattning 7.

Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А. 3,7/3,4. 4,8/4,9.